oktober 19, 2012

Bedenktijd aankoop huis

Bedenktijd! Als u als consument een huis koopt, moet de koop schriftelijk worden gesloten. Zonder
koopakte is de koop van onroerend goed (door een consument) niet geldig. U heeft, na het ter
hand stellen van de door beide partijen getekende koopovereenkomst, ook drie dagen
bedenktijd. Binnen deze termijn kunt u alsnog (schriftelijk) van de koop afzien, zonder nadere
opgaaf van reden.

Maar: de bedenktijd zal in een aantal situaties feitelijk langer zijn dan drie kalenderdagen. De
bedenktijd begint namelijk te lopen op de dag na de dag waarop de koper de koopakte heeft
ontvangen. En op de bedenktijd van drie dagen is de termijnenwet van toepassing. Dat wil zeggen dat
er maar 1 dag een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag mag zijn.

Nauwkeurig tellen
Daarnaast geldt dat in het geval de bedenktijd eindigt op een dergelijke dag, zij wordt verlengd tot de
eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Geen gemakkelijke
regeling dus. Er moet altijd nauwkeurig geteld worden.
De Termijnenwet benoemt als vaste dagen: Nieuwjaarsdag; Goede Vrijdag; Tweede Paasdag;
Koninginnedag; 5 mei; Hemelvaartsdag; Tweede Pinksterdag; Beide kerstdagen.
Jaarlijks worden ook nog wisselende extra dagen vastgesteld

Uw bedenktijd als koper kan hierdoor fors oplopen, tot soms maar liefst twaalf dagen!

Rekenvoorbeeld
Om dit voor u te verduidelijken een rekenvoorbeeld:
Voor een koopakte die vrijdag 21 december 2007 voor akkoord én voor ontvangst wordt getekend,
eindigt de termijn op 2 januari 2008.
De eerste dag die geteld mag worden is namelijk: 1 weekenddag, dus 22 of 23 december. Vervolgens
is de tweede dag die telt 24 december. 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 31 december mogen niet geteld
worden. Dit geldt ook voor 1 januari. De derde dag die geteld mag worden is 2 januari. De bedenktijd
eindigt dus op 2 januari 2008 om 23.59.59 uur.
Kortom, laat u dus niets wijsmaken. En mocht u zich inderdaad bedenken: deel dit niet alleen
mondeling, maar ook altijd per aangetekende post mee!

Algemeen schema bedenktijd (zonder erkende feestdagen):

Koopakte ter hand gesteld op Bedenktijd begint op: Bedenktijd eindigt op: Bedenktijd bedraagt:
Maandag Dinsdag 0.00 uur Donderdag, 23.59.59 uur drie kalenderdagen
Dinsdag Woensdag 0.00 uur Vrijdag, 23.59.59 uur drie kalenderdagen
Woensdag Donderdag 0.00 uur Maandag, 23.59.59 uur vijf kalenderdagen
Donderdag Vrijdag 0.00 uur Maandag, 23.59.59 uur vier kalenderdagen
Vrijdag Zaterdag 0.00 uur Dinsdag, 23.59.59 uur vier kalenderdagen
Zaterdag Zondag 0.00 uur Dinsdag, 23.59.59 uur drie kalenderdagen
Zondag Maandag 0.00 uur Woensdag, 23.59.59 uur drie kalenderdagen

..De bedenktijd beschermt u voor overhaaste beslissingen….